ซิสเตอร์พนิดา สุขสำราญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
ซิสเตอร์วรนุช ประนอมมิตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
ซิสเตอร์วรนุช ประนอมมิตร
นางรุ่งนภา พงษ์ประเสริฐ
นางทัชชภร เลิศครบุรี
นางสาวสุนิสา บุญสร้าง
ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมฯ
ฝ่ายวิชาการ มัธยมศึกษา
ฝ่ายวิชาการ ประถมศึกษา
ฝ่ายวิชาการ ปฐมวัย
นางนาถลดา กุญช์มนตรี
นางวาณี นครพัฒน์
นายศักดิ์ดา สำเร็จผล
นางสาวศศิธร พรหมฉิน
ฝ่ายธุรการและการเงิน
ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายอาคารสถานที่
ฝ่ายบริหารทั่วไปฯ
นางสาวพนมลักษณ์ ชุปวา
ฝ่ายกิจการนักเรียน