บุคลากร หัวหน้า กลุ่มสาระการเรียนรู้

สุทธินัน จันทร์แวว
จิรนันท์ จันทร์หอม
วัชรินทร์ ฐิตรัตนภรณ์
สหาย สุระเสียง
สุชาดา ชีวะวุฒิ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระสังคมศีกษาฯ
         
   
ทองดี แพนลา
สกุลแก้ว เนาว์สวัสดิ์
ศักดิ์ดา สำเร็จผล
   
กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระดนตรี นาฎศิลป์ฯ