บุคลากร หัวหน้าสายชั้น ระดับปฐมวัย

สุนิสา บุญสร้าง
จุฑารัตน์ เจริญงาม
ชนิดา มัธยมชาติ
สุจิตรา บุตรประเสริฐ
ฝ่ายวิชาการปฐมวัย
หัวหน้าสายชั้นปฐมวัยปีที่ 1
หัวหน้าสายชั้นปฐมวัยปีที่ 2
หัวหน้าสายชั้นปฐมวัยปีที่ 3
 
         
บุคลากร หัวหน้าสายชั้น ระดับประถมศึกษา
ทัชชภร เลิศครบุรี
บุณยอร แสงประเสิรฐ
สุดารัตน์ จันทร์แวว
ขนิษฐา กันฟัก
กิ่งก้อย ชนะจิตต์
ฝ่ายวิชาการประถมศึกษา
หัวหน้าสายชั้น ป.1
หัวหน้าสายชั้น ป.2
หัวหน้าสายชั้น ป.3
หัวหน้าสายชั้น ป.4
นิภา พงษ์สวัสดิ์
สุชาดา หัสดรกิ่ง
หัวหน้าสายชั้น ป.5
หัวหน้าสายชั้น ป.6
         
บุคลากร หัวหน้าสายชั้น ระดับมัธยมศึกษา
รุ่งนภา พงษ์ประเสริฐ
ร่มไทร รัตนเกรียงไกร
รุ่งทิพย์ คำพา
พนมลักษณ์ ชุปวา
จิรนันท์ จันทร์หอม
ฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษา
หัวหน้าสายชั้น ม.1
หัวหน้าสายชั้น ม.2
หัวหน้าสายชั้น ม.3
หัวหน้าสายชั้น ม.4
เพ็ญพัชร สีมาพล
เรวัฒิ พูลสวัสดิ์
หัวหน้าสายชั้น ม.5
หัวหน้าสายชั้น ม.6