กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
   
วิชาเฉพาะแพทย์
GAT PAT
วิชาสามัญ
เกรด
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)
อ่าน >> รายละเอียดทั้งหมด
อ่าน >>
ระเบียบการ ฉบับที่ 1 (หลักเกณฑ์การคัดเลือก)
อ่าน >> ระเบียบการ ฉบับที่ 2 (เอกสาร หลักเกณฑ์การสมัคร)
อ่าน >> การเตรียมเอกสารสมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ

สมัครสอบ >>ปริ้นใบสมัครและ ใบชำระเงิน
10 - 31 ตุลาคม =>สมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท
9 มีนาคม => สอบวิชาเฉพาะ
กสพท
16 -17 มีนาคม => สอบวิชาสามัญ
25 มีนาคม => ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ
31 มีนาคม => ประกาศคะแนน ONET
17 - 29 เมษายน => สมัคร คัดเลือก ผ่าน TCAS รอบ 3
9 พฤษภาคม => ประกาศผล
10 -14 พฤษภาคม => สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย

14 พฤษภาคม => ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
หลักฐานการสมัคร  
1. เปิดอ่านตามลิงค์นี้
 
งานแนะแนว :: โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
งานแนะแนว :: โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี