TCAS รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1.1
รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน 1ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน => สมัครคัดเลือก TCAS รอบ 1.1
15
- 19 ธันวาคม => ยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮาส์ รอบ 1.1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกณฑ์ แต่ละคณะไม่เหมือนกัน
BMAT
PR
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1.1
อ่าน >> รายละเอียดทุกโครงการสมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ

เปิดรับสมัครไม่ตรงกัน อยู่ในช่วงเดือนตุลาคม

หลักฐานการสมัคร  
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แฟ้มสะสมผลงาน
เกณฑ์ แต่ละคณะไม่เหมือนกัน
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1.1
อ่าน >> รายละเอียด รวม
อ่าน >> รายละเอียด คณะสายวิทย๋
อ่าน >> รายละเอียด คณะสายศิลป์
อ่าน >> รายละเอียด โควตาต่างๆสมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ

2 - 20 ตุลาคม =>สมัครสอบรอบแฟ้มสะสมงาน
วันประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ไม่ตรงกัน
15 -19 ธันวาคม => ยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮาส์ รอบ 1.1


หลักฐานการสมัคร  
 

มหาวิทยาลัยมหิดล
เกณฑ์ แต่ละคณะไม่เหมือนกัน
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1.1
อ่าน >> รายละเอียดสมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ

วัน สมัครยังไม่กำหนด

หลักฐานการสมัคร  
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แฟ้มสะสมผลงาน
เกณฑ์ แต่ละคณะไม่เหมือนกัน
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1.1
อ่าน >> ระเบียบการรวม
อ่าน >> ระเบียบการบางเขน (ช้างเผือก)
อ่าน >> ระเบียบการแฟ้มสะสมงาน ศรีราชา
อ่าน >> ระเบียบการแฟ้มสะสมงาน กำแพงแสนสมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ

กำหนดการแต่ละที่ แต่ละโครงการ คลิกเปิดอ่าน

หลักฐานการสมัคร  
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
แฟ้มสะสมผลงาน
เกณฑ์ แต่ละคณะไม่เหมือนกัน
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1.1
อ่าน >> ระเบียบการรวม
อ่าน >> ตารางการรับแต่ละรอบ
อ่าน >>ปฎิทินการรับสมัคร


สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ

2 -25 ตุลาคม =>เปิดรับสมัคร รอบแฟ้ม
10 พฤศจิกายน => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
18 -19 พฤศจิกายน => สอบสัมภาษณ์ / ปฎิบัติ
15 -19 ธันวาคม => ยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮาส์ รอบ 1.1
หลักฐานการสมัคร  
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
แฟ้มสะสมผลงาน
เกณฑ์ แต่ละคณะไม่เหมือนกัน
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1.1
อ่าน >> ระเบียบการรวม (รอบ 1 - 5)
อ่าน >>
อ่าน >>สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ

29 กันยายน - 27 ตุลาคม =>สมัครสอบรอบแฟ้มสะสมงาน
24 พฤศจิกายน => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม => สัมภาษณ์ วันเดียว แล้วแต่คณะ
วันสอบสัมภาษณ์ => แจ้งวันประกาศผลการสัมภาษณ์
6-7 ธันวาคม => ยืนยันผลการเข้าศึกษา กับมหาวิทยาลัย
15 -19 ธันวาคม => ยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮาส์ รอบ 1.1
หลักฐานการสมัคร  
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
แฟ้มสะสมผลงาน
เกณฑ์ แต่ละคณะไม่เหมือนกัน
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1 เฉพาะคณะวิศกรรมศาสตร์ฯ
อ่าน >> ระเบียบการรวม
อ่าน >> ระเบียบการรอบ 1 : ปฎิทินการรับและจำนวน
อ่าน >>สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ

29 กันยายน - 27 ตุลาคม =>สมัครสอบรอบแฟ้มสะสมงาน
24 พฤศจิกายน => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม => สัมภาษณ์ วันเดียว แล้วแต่คณะ
วันสอบสัมภาษณ์ => แจ้งวันประกาศผลการสัมภาษณ์
6-7 ธันวาคม => ยืนยันผลการเข้าศึกษา กับมหาวิทยาลัย
15 -19 ธันวาคม => ยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮาส์ รอบ 1.1
หลักฐานการสมัคร  
 

มหาวิทยาลัยบูรพา
   
แฟ้มสะสมผลงาน
เกรด
PR
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1.1
อ่าน >> รายละเอียดสมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ

2 - 24 ตุลาคม =>สมัครสอบรอบแฟ้มสะสมงาน
22 พฤศจิกายน => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

2 - 3 ธันวาคม => สอบสัมภาษณ์
15 -19 ธันวาคม => ยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮาส์ รอบ 1.1
หลักฐานการสมัคร  
1. ค่าสมัคร 500 บาท
2.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แฟ้มสะสมผลงาน
เกณฑ์ แต่ละคณะไม่เหมือนกัน
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1.1
อ่าน >> รายละเอียด
อ่าน >> ปฏิทินการรับสมัคร
ทำแฟ้มตามความต้องการของสาขา เช่น แฟ้มความเป็นผู้นำ


สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ

2 - 12 ตุลาคม =>สมัครสอบรอบแฟ้มสะสมงาน
22 พฤศจิกายน => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

2 - 3 ธันวาคม => สอบสัมภาษณ์
15 -19 ธันวาคม => ยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮาส์ รอบ 1.1
หลักฐานการสมัคร  
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แฟ้มสะสมผลงาน
เกณฑ์ แต่ละคณะไม่เหมือนกัน
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน
อ่าน >> ปฏิทินรับสมัคร (ระเบียบการยังไม่มี)
อ่าน >> ระเบียบการรับสมัคร แพทย์ : เว็บแพทย์สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ

2 - 12 ตุลาคม - 27 พฤศจิายน =>สมัครสอบ
14 พฤศจิกายน => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์
21-26 พฤศจิกายน => สอบสัมภาษณ์
15 -19 ธันวาคม => ยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮาส์ รอบ 1.1

หลักฐานการสมัคร  
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   
แฟ้มสะสมผลงาน
เกรด 5 เทอม
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1.1
อ่าน >> ระเบียบการ(รวมรอบ 1-5)
อ่าน >> รายละเอียด รอบ 1
ทำแฟ้มตามความต้องการของสาขา เช่น แฟ้มความเป็นผู้นำ


สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ

15 - 31 ตุลาคม =>สมัครสอบรอบแฟ้มสะสมงาน
15 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน => ส่งเอกสารการสมัคร

25 พฤศจิกายน => สอบสัมภาษณ์โครงการความสามารถ
7 ธันวาคม => สอบสัมภาษณ์โครงการ ต่างๆ
15 -19 ธันวาคม => ยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮาส์ รอบ 1.1

หลักฐานการสมัคร  
1. ใบสมัคร
2. ใบชำระเงิน ฉบับจริง
3. ใบเกรด 5 เทอม ฉบับจริง
4. สำเนาบัตรประชาชน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   
แฟ้มสะสมผลงาน
เกรด 5 เทอม
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1 ครั้งที่ 2
อ่าน >> ระเบียบการ
แฟ้มแนะนำตัว 5 หน้าเท่านั้น อย่าเกิน


สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ

22 ธันวาคม- 31 มกราคม =>สมัครสอบรอบแฟ้มสะสมงาน
23
กุมภาพันธ์ => ประกาศผู้มรสิทธิ์เข้าศึกษา (ไม่ต้องไปสัมภาษณ์)
12 -22 มีนาคม => ยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮาส์ รอบ 1.2

หลักฐานการสมัคร  
1. ใบสมัคร
2. ใบชำระเงิน ฉบับจริง
3. เอกสาร ตามที่สาขานั้นๆ ต้องการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ไม่ใช้แฟ้มสะสมผลงาน
เกณฑ์ แต่ละคณะไม่เหมือนกัน
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1.1
อ่าน >> รายละเอียดและเกณฑ์ เกรด
อ่าน >> ปฏิทินการรับสมัคร

สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ

16 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน =>สมัครสอบรอบแฟ้มสะสมงาน
22 พฤศจิกายน => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
2 ธันวาคม => สอบสัมภาษณ์
12 ธันวาคม => ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก

15 -19 ธันวาคม => ยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮาส์ รอบ 1.1
หลักฐานการสมัคร  
1. ชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แฟ้มสะสมผลงาน
เกรด 3.25 (5เทอม)
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
คณะพยาบาล รอบแฟ้มสะสมผลงาน

อ่าน >> ปฏิทินการรับสมัครสมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ

16 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน =>สมัครสอบรอบแฟ้มสะสมงาน
22 พฤศจิกายน => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
2 ธันวาคม => สอบสัมภาษณ์
12 ธันวาคม => ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก

15 -19 ธันวาคม => ยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮาส์ รอบ 1.1
หลักฐานการสมัคร  
1. ชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธุนบุรี
แฟ้มสะสมผลงาน
เกรด 5 เทอม
PR
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1.1
1. คนสมัครได้ต้องมีเกรดตามกำหนด ดูจากรายละเอียด
2. แฟ้มยื่นวันสอบสัมภาษณ์

อ่าน >> รายละเอียด
อ่าน >> เกณฑ์การสัมคร
อ่าน >> ปฏิทินการรับสมัคร


สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ

1 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน => สมัครสอบรอบแฟ้มสะสมงาน
8 พฤศจิกายน => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

8 - 12 พฤศจิกายน => ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกชำระเงิน
15 พฤศจิกายน => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (คนที่ชำระเงิน)
* วันสอบสัมภาษณ์แต่ละคณะไม่ตรงกัน ดูจากปฏิทินรับสมัคร
15 -19 ธันวาคม => ยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮาส์ รอบ 1.1
หลักฐานการสมัคร  
1. กรอกข้อมูลการสมัครสอบ
2. ยังไม่ต้อชำระเงิน ไม่ส่งเอกสาร
3. รอวันที่ 8 พฤศจิกายน เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แฟ้มสะสมผลงาน
เกรด
PR
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1.1
อ่าน >> ปฎิทินการรับสมัคร (ยังไม่มีระเบียบการ)สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ

2 ตุลาคม - 24 พฤศจิกายน => สมัครสอบรอบแฟ้มสะสมงาน
28 พฤศจิกายน => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

2 ธันวาคม => สอบสัมภาษณ์
12 ธันวาคม => ประกาศชื่อผู้สัมภาษณ์ ผ่าน
15 -19 ธันวาคม => ยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮาส์ รอบ 1.1

หลักฐานการสมัคร  
 
วิทยาลัยนานาชาติ ราชภัฏสวนสุนันทา
แฟ้มสะสมผลงาน
PR
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1.1
อ่าน >> กำหนดการสมัครสอบ >>ดาวน์โหลดใบสมัคร(กรอกมือ)

2 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน => สมัครสอบรอบแฟ้มสะสมงาน
30 พฤศจิกายน => สอบสัมภาษณ์(ทุกคนที่สมัครถูกต้อง)

15 -19 ธันวาคม => ยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮาส์ รอบ 1.1

หลักฐานการสมัคร  
1.ใบสมัคร ติดรูป 1นิ้ว
2.สำเนา ปพ.1 (ใบเกรด 4หรือ 5 เทอม)
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.สำเนาทะเบียนบ้าน
5.ค่าสมัคร เอาไปชำระวันไปสอบสัมภาษณ์
6.แฟ้มไม่ต้องส่งเอาไปวันสัมภาษณ์
 
งานแนะแนว :: โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
งานแนะแนว :: โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี