TCAS รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1.1
รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน 1ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน => สมัครคัดเลือก TCAS รอบ 1.1
15
- 19 ธันวาคม => ยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮาส์ รอบ 1.1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกณฑ์ แต่ละคณะไม่เหมือนกัน
BMAT
PR
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1.1
อ่าน >> รายละเอียดทุกโครงการสมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ

2-9 ตุลาคม => เปิดรับสมัคร

หลักฐานการสมัคร  
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แฟ้มสะสมผลงาน
เกณฑ์ แต่ละคณะไม่เหมือนกัน
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1.1
อ่าน >> รายละเอียด รวม
อ่าน >> ระเบียบการ
อ่าน >> เกณฑ์ คณะสายวิทย๋
อ่าน >> เกณฑ์ คณะสายศิลป์
อ่าน >> เกณฑ์ โควตาต่างๆสมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ


2 - 20 ตุลาคม => สมัครสอบรอบแฟ้มสะสมงาน
วันประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ไม่ตรงกัน
15 -19 ธันวาคม => ยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮาส์ รอบ 1.1


หลักฐานการสมัคร  
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
เกณฑ์ แต่ละคณะไม่เหมือนกัน
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1.1
อ่าน >> หน้าแรกรวมเอกสาร
อ่าน >> ระเบียบการสมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ(4 ตุลาคม เปิด)

4 - 20 ตุลาคม => เปิดรับสมัคร

หลักฐานการสมัคร  
 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณ)
แฟ้มสะสมผลงาน
เกรด 5 เทอม
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
สาขาพยาบาล (คณะพยาบาลเกื้อการุณ)
อ่าน >> รายละเอียด(แผนการรับ)
อ่าน >> ตามข่าวเพจของคณะ


สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ

1 - 19 ตุลาคม => เปิดรับสมัคร
หลักฐานการสมัคร  
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แฟ้มสะสมผลงาน
เกณฑ์ แต่ละคณะไม่เหมือนกัน
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1.1
อ่าน >> ระเบียบการรวม
อ่าน >> ระเบียบการบางเขน ช้างเผือก (เกรด 4เทอม)
อ่าน >> ระเบียบการแฟ้มสะสมงาน ศรีราชา
อ่าน >> ระเบียบการแฟ้มสะสมงาน กำแพงแสนสมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ


กำหนดการแต่ละที่ แต่ละโครงการ คลิกเปิดอ่าน

หลักฐานการสมัคร  
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
แฟ้มสะสมผลงาน
เกณฑ์ แต่ละคณะไม่เหมือนกัน
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1.1
อ่าน >> ระเบียบการรวม
อ่าน >> ระเบียบการ แยกโครงการ
อ่าน >>ปฎิทินการรับสมัคร


สมัครสอบ >> ระบบสมัคร (เลือกClearing House รอบที่ 1)

2 -25 ตุลาคม =>เปิดรับสมัคร รอบแฟ้ม
10 พฤศจิกายน => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
18 -19 พฤศจิกายน => สอบสัมภาษณ์ / ปฎิบัติ
15 -19 ธันวาคม => ยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮาส์ รอบ 1.1
หลักฐานการสมัคร  
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
แฟ้มสะสมผลงาน
เกณฑ์ แต่ละคณะไม่เหมือนกัน
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1.1
อ่าน >> ระเบียบการรวม (รอบ 1 - 5)
อ่าน >>สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ

29 กันยายน - 27 ตุลาคม =>สมัครสอบรอบแฟ้มสะสมงาน
24 พฤศจิกายน => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม => สัมภาษณ์ วันเดียว แล้วแต่คณะ
วันสอบสัมภาษณ์ => แจ้งวันประกาศผลการสัมภาษณ์
6-7 ธันวาคม => ยืนยันผลการเข้าศึกษา กับมหาวิทยาลัย
15 -19 ธันวาคม => ยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮาส์ รอบ 1.1
หลักฐานการสมัคร  
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
แฟ้มสะสมผลงาน
เกณฑ์ แต่ละคณะไม่เหมือนกัน
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1 เฉพาะคณะวิศกรรมศาสตร์ฯ
อ่าน >> ระเบียบการรวม
อ่าน >> ระเบียบการรอบ 1 : ปฎิทินการรับและจำนวน
อ่าน >>สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ
29 กันยายน - 27 ตุลาคม =>สมัครสอบรอบแฟ้มสะสมงาน
24 พฤศจิกายน => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม => สัมภาษณ์ วันเดียว แล้วแต่คณะ
วันสอบสัมภาษณ์ => แจ้งวันประกาศผลการสัมภาษณ์
6-7 ธันวาคม => ยืนยันผลการเข้าศึกษา กับมหาวิทยาลัย
15 -19 ธันวาคม => ยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮาส์ รอบ 1.1
หลักฐานการสมัคร  
 
มหาวิทยาลัยบูรพา
   
แฟ้มสะสมผลงาน
เกรด
PR
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1.1
อ่าน >> รายละเอียดสมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ

2 - 24 ตุลาคม =>สมัครสอบรอบแฟ้มสะสมงาน
22 พฤศจิกายน => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

2 - 3 ธันวาคม => สอบสัมภาษณ์
15 -19 ธันวาคม => ยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮาส์ รอบ 1.1
หลักฐานการสมัคร  
1. ค่าสมัคร 500 บาท
2.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แฟ้มสะสมผลงาน
เกณฑ์ แต่ละคณะไม่เหมือนกัน
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1.1
อ่าน >> รายละเอียด
อ่าน >> ปฏิทินการรับสมัคร
ทำแฟ้มตามความต้องการของสาขา เช่น แฟ้มความเป็นผู้นำ


สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ

2 - 12 ตุลาคม =>สมัครสอบรอบแฟ้มสะสมงาน
22 พฤศจิกายน => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

2 - 3 ธันวาคม => สอบสัมภาษณ์
15 -19 ธันวาคม => ยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮาส์ รอบ 1.1
หลักฐานการสมัคร  
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แฟ้มสะสมผลงาน
เกณฑ์ แต่ละคณะไม่เหมือนกัน
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1.1
อ่าน >> รายละเอียดรอบแฟ้มสะสมงานสมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ

1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน =>สมัครสอบรอบแฟ้มสะสมงาน
8 ธันวาคม => ประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
15 -19 ธันวาคม => ยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮาส์ รอบ 1.1
หลักฐานการสมัคร  
1. ใบสมัคร
2. สำเนาเอกสารชำระเงิน
3. สำเนาบัตรประชาชน
4.สำเนาผลการเรียน 4 เทอม
5. สำเนาแฟ้มผลงาน
6. ส่งเอกสารไปตามที่อยู่ ในระเบียบการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แฟ้มสะสมผลงาน
เกณฑ์ แต่ละคณะไม่เหมือนกัน
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน
อ่าน >> ขั้นตอนการรับสมัคร
อ่าน >> สาขาที่เปิดรับ
อ่าน >> ระเบียบการรวม
อ่าน >> ระเบียบการรับสมัคร แพทย์ : เว็บแพทย์


สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ


2 - 12 ตุลาคม - 27 พฤศจิายน =>สมัครสอบ
14 พฤศจิกายน => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์
21-26 พฤศจิกายน => สอบสัมภาษณ์
15 -19 ธันวาคม => ยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮาส์ รอบ 1.1

หลักฐานการสมัคร  
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   
แฟ้มสะสมผลงาน
เกรด 5 เทอม
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1.1
อ่าน >> ระเบียบการ(รวมรอบ 1-5)
อ่าน >> รายละเอียด รอบ 1
ทำแฟ้มตามความต้องการของสาขา เช่น แฟ้มความเป็นผู้นำ


สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ(เปิด 15 ตุลา)

15 - 31 ตุลาคม =>สมัครสอบรอบแฟ้มสะสมงาน
15 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน => ส่งเอกสารการสมัคร

25 พฤศจิกายน => สอบสัมภาษณ์โครงการความสามารถ
7 ธันวาคม => สอบสัมภาษณ์โครงการ ต่างๆ
15 -19 ธันวาคม => ยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮาส์ รอบ 1.1

หลักฐานการสมัคร  
1. ใบสมัคร
2. ใบชำระเงิน ฉบับจริง
3. ใบเกรด 5 เทอม ฉบับจริง
4. สำเนาบัตรประชาชน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   
แฟ้มสะสมผลงาน
เกรด 5 เทอม
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1 ครั้งที่ 2
อ่าน >> ระเบียบการรวม
อ่าน >> รอบความสามารถพิเศษ 1/1 (2 ตุลา-17พฤศจิกายน)
อ่าน >> ระเบียบการ รอบ 1/2


สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ

2- 17 ตุลาคม =>สมัครสอบรอบแฟ้มสะสมงาน 1/1
8
ธันวาคม => ประกาศผู้มรสิทธิ์เข้าศึกษา (ไม่ต้องไปสัมภาษณ์)
15 -19 ธันวาคม => ยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮาส์ รอบ 1.1

หลักฐานการสมัคร  
1. ใบสมัคร
2. ใบชำระเงิน ฉบับจริง
3. เอกสาร ตามที่สาขานั้นๆ ต้องการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
   
แฟ้มสะสมผลงาน
เกรด 5 เทอม
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1
อ่าน >> ระเบียบการ


สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ

3 -9 ตุลาคม =>สมัครสอบรอบแฟ้มสะสมงาน 1
24 ตุลาคม
=> ประกาศผู้มรสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
28ตุลาคม => สอบสัมภาษณ์

15 -19 ธันวาคม => ยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮาส์ รอบ 1.1
หลักฐานการสมัคร  
1. ใบสมัคร
2. ใบชำระเงิน ฉบับจริง
3. เอกสาร ตามที่สาขานั้นๆ ต้องการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ไม่ใช้แฟ้มสะสมผลงาน
เกรด 5 เทอม
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1.1
อ่าน >> ระเบียบการโครงการปกติ
อ่าน >> รายละเอียดรับแบบโควตา (ใช้แฟ้ม)


สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ(เริ่มสมัคร 15 ตุลาคม)

16 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน =>สมัครสอบรอบแฟ้มสะสมงาน
22 พฤศจิกายน => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
2 ธันวาคม => สอบสัมภาษณ์
12 ธันวาคม => ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก

15 -19 ธันวาคม => ยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮาส์ รอบ 1.1
หลักฐานการสมัคร  
1. ชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แฟ้มสะสมผลงาน
เกรด 3.25 (5เทอม)
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
คณะพยาบาล รอบแฟ้มสะสมผลงาน
อ่าน ระเบียบการพยาบาล
อ่าน >> ปฏิทินการรับสมัครสมัครสอบ >>
ระบบสมัครสอบ(เริ่มสมัคร 15 ตุลาคม)
16 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน =>สมัครสอบรอบแฟ้มสะสมงาน
22 พฤศจิกายน => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
2 ธันวาคม => สอบสัมภาษณ์
12 ธันวาคม => ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก

15 -19 ธันวาคม => ยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮาส์ รอบ 1.1
หลักฐานการสมัคร  
1. ชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธุนบุรี
แฟ้มสะสมผลงาน
เกรด 5 เทอม
PR
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1.1
1. คนสมัครได้ต้องมีเกรดตามกำหนด ดูจากรายละเอียด
2. แฟ้มยื่นวันสอบสัมภาษณ์

อ่าน >> รายละเอียดรอบ 1(รวมทุกโควตา)
อ่าน >> รายละเอียดโควตาเรียนดี : เกณฑฑ์เรียนดี
อ่าน >> ปฏิทินการรับสมัคร


สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ(เลือกสร้างบัญชีผู้ใช้)

1 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน => สมัครสอบรอบแฟ้มสะสมงาน
8 พฤศจิกายน => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

8 - 12 พฤศจิกายน => ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกชำระเงิน
15 พฤศจิกายน => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (คนที่ชำระเงิน)
* วันสอบสัมภาษณ์แต่ละคณะไม่ตรงกัน ดูจากปฏิทินรับสมัคร
15 -19 ธันวาคม => ยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮาส์ รอบ 1.1
หลักฐานการสมัคร  
1. กรอกข้อมูลการสมัครสอบ
2. ยังไม่ต้อชำระเงิน ไม่ส่งเอกสาร
3. รอวันที่ 8 พฤศจิกายน เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
แฟ้มสะสมผลงาน
เกรด 5 เทอม
PR
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1.1 (เรียนดี)
อ่าน >>ระเบียบการโควตาเรียนดี


สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ

1. ถ้ามีหน้าต่างขึ้นมาถาม ให้เลือก ยกเลิก
2. เลือนลงมาข้างล่าง แล้วเลือกระดับการศึกษา
3. เลือกโครงการที่ต้องการสมัคร
2 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน => สมัครสอบรอบแฟ้มสะสมงาน
กำหนดการอื่นตาม โครงการที่สมัคร
หลักฐานการสมัคร  
1. กรอกข้อมูลการสมัครสอบ
2. ยังไม่ต้อชำระเงิน ไม่ส่งเอกสาร
3. รอวันที่ 8 พฤศจิกายน เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แฟ้มสะสมผลงาน
เกรด 5 เทอม
PR
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1.1 (เรียนดี)
อ่าน >> ระเบียบการรวม
อ่าน >> คณะวิศวกรรม(โครงการช้างเผือก)
อ่าน >> คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
อ่าน >> คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อ่าน >> คณะเทคโนโลยีการเกษตร
อ่าน >> คณะวิทยาศาสตร์
อ่าน >> คณะอุตสาหกรรมเกษตร
อ่าน >> คณะบริหารและการจัดการ


สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ(ลงทะเบียนก่อนนะ)


1 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน => สมัครสอบรอบแฟ้มสะสมงาน
กำหนดการอื่นตาม โครงการที่สมัคร
หลักฐานการสมัคร  
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แฟ้มสะสมผลงาน
เกรด
PR
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1.1
อ่าน >> ระเบียบการ
อ่าน >> ปฎิทินการรับสมัครสมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ

2 ตุลาคม - 24 พฤศจิกายน => สมัครสอบรอบแฟ้มสะสมงาน
28 พฤศจิกายน => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

2 ธันวาคม => สอบสัมภาษณ์
12 ธันวาคม => ประกาศชื่อผู้สัมภาษณ์ ผ่าน
15 -19 ธันวาคม => ยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮาส์ รอบ 1.1

หลักฐานการสมัคร  
 
มหาวิทยาลัยราชภัชสวนสุนันทา
แฟ้มสะสมผลงาน
เกรด 5 เทอม
PR
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1.1
อ่าน >> หน้ารวมการรับสมัคร
อ่าน >> ระเบียบการรอบ ยื่นแฟ้ม
สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ(เลือกเมนูงานรับสมัคร)

1 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน => สมัครสอบรอบแฟ้มสะสมงาน
24 พฤศจิกายน => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

29 -30พฤศจิกายน => สอบสัมภาษณ์ หรือบางคณะสอบปฏิบัติ
12 ธันวาคม => ประกาศชื่อผู้สัมภาษณ์ ผ่าน
15 -19 ธันวาคม => ยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮาส์ รอบ 1.1

หลักฐานการสมัคร  
1. แฟ้มสะสมงานนำไปวันสอบสัมภาษณ์
วิทยาลัยนานาชาติ ราชภัฏสวนสุนันทา
แฟ้มสะสมผลงาน
PR
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1.1
อ่าน >> กำหนดการสมัครสอบ >>ดาวน์โหลดใบสมัคร(กรอกมือ)

2 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน => สมัครสอบรอบแฟ้มสะสมงาน
30 พฤศจิกายน => สอบสัมภาษณ์(ทุกคนที่สมัครถูกต้อง)

15 -19 ธันวาคม => ยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮาส์ รอบ 1.1

หลักฐานการสมัคร  
1.ใบสมัคร ติดรูป 1นิ้ว
2.สำเนา ปพ.1 (ใบเกรด 4หรือ 5 เทอม)
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.สำเนาทะเบียนบ้าน
5.ค่าสมัคร เอาไปชำระวันไปสอบสัมภาษณ์
6.แฟ้มไม่ต้องส่งเอาไปวันสัมภาษณ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญญะบุรี
แฟ้มสะสมผลงาน
PR
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1.1
อ่าน >> ระเบียบการและจำนวนรับสมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ

1 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน => สมัครสอบรอบแฟ้มสะสมงาน
30 พฤศจิกายน => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

9 ธันวาคม => สอบสัมภาษณ์ หรือสอบปฏิบัติ
12 ธันวาคม => ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
15 -19 ธันวาคม => ยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮาส์ รอบ 1.1

หลักฐานการสมัคร  
ไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ กลับมายัง มหาวิทยาลัยฯ ให้เตรียมนำมาในวันสอบสัมภาษณ์
 
งานแนะแนว :: โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
งานแนะแนว :: โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี