โครงสร้างหลักสูตร    
  กิจกรรมประกอบหลักสูตร        กิจกรรมเสริมหลักสูตร        
6 กิจกรรมหลักประกอบหลักสูตร
กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสริมประสบการณ์
เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก มุ่งพัฒนากระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์จินตนาการ และให้เกิดการรับรู้ รวมทั้งกระตุ้นให้เด็กแสดงออกตามความรู้สึกและความสามารถของตนเอง โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ทางศิลปะ เช่น การวาดภาพ ระบายสี การปั้น การฉีก-ตัดปะ การพิมพ์ภาพ การร้อย การประดิษฐ์ หรือวิธีอื่นๆ ที่ให้เด็กได้คิดสร้างสรรค์และเหมาะสมกับพัฒนาการ     เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้ฟัง พูด สังเกต คิด มุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ฝึกการทำงานและอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ทั้งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ และยังฝึกให้เด็กได้แก้ปัญหา ใช้เหตุผลและฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องและเนื้อหาที่เรียน โดยผ่านการจัดกิจกรรมด้วยวิธีการหลากหลาย เช่น การสนทนา การอภิปราย การสาธิต การทดลอง การเล่านิทาน การเล่นบทบาทสมมติ การร้องเพลง การท่องคำคล้องจอง การทัศนศึกษา หรือศึกษานอกสถานที่ การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ และการปฏิบัติการทดลองตามกระบวนการเรียนรู้    
กิจกรรมเสรี
เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กเล่นอย่างอิสระตามมุมการเล่น หรือมุมประสบการณ์ หรือศูนย์การเรียนรู้ที่จัดไว้ภายในห้องเรียน เช่น มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร์ มุมธรรมชาติ มุมดนตรี เป็นต้น มุมต่างๆ เหล่านี้ เด็กมีโอกาสเลือกเล่นได้อย่างอิสระตามความสนใจและความต้องการของเด็ก ซึ่งในการเล่นตามมุมนี้ เด็กอาจจะเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มย่อยก็ได้    
กิจกรรมเกมการศึกษา กิจกรรมกลางแจ้ง
เป็นกิจกรรมการเล่นที่มีกระบวนการในการเล่นตามชนิดของเกมแต่ละประเภท เป็นเกมการเล่นที่ช่วยให้เด็กพัฒนาสติปัญญา เกิดการเรียนรู้ ความคิดรวบยอด ทั้งยังช่วยให้เด็กรู้จักสังเกต คิดหาเหตุผลการเรียนรู้เกี่ยวกับสี รูปร่าง ประเภท จำนวน และความสัมพันธ์เกี่ยวกับพื้นที่ ระยะทาง เป็นต้น     เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กออกไปนอกห้องเรียนไปสู่สนามเด็กเล่น ทั้งที่บริเวณกลางแจ้งและในร่ม เพื่อให้เด็กได้ออกกำลังเคลื่อนไหวและแสดงออกอย่างอิสระ โดยยึดความสนใจ ความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลัก    
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายตามจังหวะอย่างอิสระ โดยจังหวะและดนตรีที่ใช้ประกอบ ได้แก่ เสียง/ทำนองเพลง เสียงปรบมือ เสียงเคาะไม้ กลอง รำมะนา คำคล้องจอง เป็นต้น มาประกอบการเคลื่อนไหว เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้จังหวะและควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้้